مرکز فشار

مرکز فشار
کد محصول:020305

اصول و مبانی

یکی از مسائل مورد مطالعه در مکانیک سیالات، بررسی نیروی ناشی از فشار سیال ساکن به اجسام درون سیال می باشد. از جمله موارد کاربرد پدیده مذکور رخداد آن در کشتی ها ، زیر دریایی ها ، دریچه های سد و ... است. فشار وارد شده از طرف سیال به جسم شناور را می توان با نیروی معادل وارد شده به مرکز فشار جایگزین کرد.در مکانیک سیالات ساکن میزان این نیرو و محل اعمال آن از اهمیت زیادی برخوردار است.برای سطوح با اشکال ساده به دست آوردن نیرو و محل اعمال آن ( مرکز فشار ) کار آسانی است.

 

هدف آزمایش

  • بررسی روابط مربوط به محاسبه  نيروی وارد بر يک سطح مستطیلی از طرف سیال ساکن  و تعیین نقطه اثر آن (مرکز فشار) 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

فشار هیدرواستاتیکی

 مرکز فشار هیدرواستاتیکی