جریان روزنه و فوران آزاد

جریان روزنه و فوران آزاد
کد محصول:020315

اصول و مبانی

رابطه برنولی در یک تانک بین نقطه ی سطح آزاد تانک و محل خروج آب در خروجی از روزنه عبارت است ازrozaneh1باتوجه به اينكه سطح مقطع تانك در مقايسه با سطح مقطع دهانه به اندازه كافي بزرگ مي باشد ميتوان سرعت جريان را در داخل تانك صفردرنظرگرفت. همچنین فشار در سطح آزاد تانک و در خروجی آن برابر با فشار اتمسفر است .مي توان فرض كرد كه انقباض سطح مقطع درفاصله اي برابربا نصف قطر دهانه پايينترازسطح دهانه كامل مي شود. اين سطح راسطح انقباض مي نامند. فشاردركليه نقاط اين سطح(سطح انقباض) برابر فشاراتمسفراست.بواسطه افت انرژي كه درحين عبورآب ازتانك ودهانه صورت ميگيرد،مقدار واقعي سرعت درسطح خواهدبود وميتوان آنرابر حسب ارتفاع آب حساب کرد و میزان افت را بر حسب ارتفاع بدست آورد.

 

هدف آزمایش

اندازه گيري مقدار نقصان شدت جريان 

اندازه گیری انقباض سطح مقطع جريان و افت انرژي كه در هنگام تخليه آب ازروي يك دهانه لبه تي به اتمسفربه وجود ميآيد

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

 کاتالوک

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

جت و روزنه

جریان روزنه و فوران آزاد

خط سیر سیال عبوری از اوریفیس

جریان مایعات از اوریفیس

روزنه و جت پرتاپی