ضربه قوچ

ضربه قوچ
کد محصول:020317

اصول و مبانی

در اثر بستن دفعي شيري در پايين دست جريان ، كاهشي در شدت جريان بدست مي آيد كه اين امر باعث كاهش ناگهاني انرژي جنبشي سيال مي گردد و در پي آن جرياني غير دائمي در لوله ايجاد مي گردد. اين كاهش انرژي به صورت افزايش فشار در خطوط لوله ظاهر مي گردد كه گاهي براي خط لوله اثرات تخريبي دارد، مثلا در خط لوله هاي بزرگ ممكن است موجب تركيدن لوله يا خسارت رساندن به شير كنترل شود. افزايش فشار در اثر پديده ضربه قوچ به صورت يك سري موج هاي فشاري سينوسي در طول لوله با سرعت صوت حركت مي كند.

 

هدف آزمایش

  • بررسی امواج ضربه قوچ در شیرآلات و رسم منحنیهاي مربوطه و بررسی افت بین مخزن و ستون موج
  • همچنین محاسبه دامنه موج ایجاد شده وارتفاع سطح آب داخل ستون موج

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

کاتالوگ

عکس

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.