پمپ سری و موازی

اصول و مبانی

 

 

هدف آزمایش

 

 

 

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  
  
  

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهزات پیشنهادی ندارد.

 

در حال بروز رسانی است.

 

پمپ های سری و موازی دو متغیر