تداخل امواج اولتراسونیک از دو شکاف

اصول و مبانی

وقتی که امواج اولتراسونیک منتشر شده از یک منبع از دو شکاف که فاصله آنها از ابعاد طول موج است، عبور می کند. هر شکاف مانند یک منبع مستقل منتها هم فاز و هم فرکانس عمل می کنند. حال امواج منتشر شده از این دومنبع با هم برهم نهی دارند. اگر تداخل ناشی از آن سازنده باشد موج تقویت شده و بیشینه شدت بوجود می آید. و اگر تداخل ویرانگر باشد موج ها یکدیگر را خنثی کرده و کمینه شدت بوجود می آید.همانطور که در شکل ذیل مشاهده می شود، اگر فاصله دو شکاف از هم را dو زاویه بین خط واصل نقطه مشاهده Pو وسط دو شکاف را  بنامیم، برای Dهای بزرگ (فواصل زیاد پرده تا صفحه) داریم:perash2  بیشینه شدتperash2 1 و کمینه شدت perash2 2

 

 

هدف آزمایش

  • مشاهده طرح تداخل امواج اولتراسونیک از دوشکاف 
  • اندازه گیری مکان کمینه و بیشینه های شدت
  • رسم نمودار شدت بر حسب زاویه
  •  محاسبه سرعت امواج اولتراسونیک در هوا

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
سیگنال ژنراتور (تا2مگاهرتز) (لوله صوتی و اولتراسونیک)   S0294  1
اسیلوسکوپ دو کاناله تایوانی 20 مگاهرتز  S0061  1
ریل اولتراسونیک بلند همراه با ارابه   S0570  1
گیرنده اولتراسونیک   S0574  1
فرستنده اولتراسونیک  S0575  1
ریل اپتیکی هندسی کوتاه (cm 60) S0391  1
لغزنده ریل اپتیکی هندسی    S0394   2 
مفصل مدرج S0457  1
دو شکاف یانگ اولتراسونیک S0578  1
آینه اولتراسونیک S0576  1
     

 

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

 

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

راهنمای کاربری

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

عناوین مشابه ندارد.