لوله صوتی

لوله صوتی
کد محصول:010302

اصول و مبانی

دراثرتداخل دو موج تابشي و انعكاس كه در خلاف يكديگرحركت مي كردند ، نقاطي ازامواج ساكن شده كه به آنها گره می گويند . مشابه چنين پديده اي را نيز مي توان براي امواج صوتي كه آنها هم امواج عرضي (امتداد ارتعاش عمود برامتداد انتشار) هستند بوجود آورد براي اين كارازرابطه بين سرعت صوت در گازها با فركانس صوت  و طول موج آن  استفاده مي كنيم . اگر در اين رابطه طول موج ،  موج منتشر شده و فركانس آن معلوم باشد ، سرعت صوت در گاز بدست مي آيد .با استفاده ازلوله هاي بسته و تشكيل تشديد در آنها مي توان سرعت صوت را درهوا اندازه گرفت .اگر دريك طرف لوله بسته يك منبع صوتي قرار دهيم ، با توجه به اينكه طرف بسته لوله صوتي به عنوان مانع سخت و طرف باز آن به عنوان مانع نرم عمل مي كند ، براي طولهاي مشخصي از لوله ممكن است كه امواج ايستاده درداخل لوله به وجود آيد ، كه اين حالت را حالت تشديد گويند . درحالت تشديد در لوله هاي بسته درقسمت بسته گره و درقسمت باز شكم به وجود مي آيد . 

 

 هدف آزمایش

  • محاسبه سرعت صوت
  • محاسبه فركانسهاي مجهول 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
دستگاه لوله صوتی  S0292    1 
بلندگو با متعلقات (مربوط به لوله صوتی)   S0293   1
سیگنال ژنراتور (تا2مگاهرتز) (لوله صوتی و اولتراسونیک)    S0294   1
سه پایه زمینی کوچک قابل تنظیم   S0135   1

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهيزات پيشنهادي ندارد .

 

  راهنمای کاربری 

  راهنمای نصب وراه اندازی

  کاتالوگ

  نتایج مطلوب

 عکس

فیلم آموزشی

در صورت تفاوت نسخه خريداري شده با مستندات محصول ارايه شده دراين بخش ِجهت دريافت نسخه منطبق با محصول خريداري شده با شرکت تماس بگيريد.

 

بررسی ارتعاشات طولی

سرعت صوت در هوا

تشدید صوتی