گشتاور نیرو-مدل زمینی

گشتاور نیرو-مدل زمینی
کد محصول:010211

اصول و مبانی

همان‌طور که شتاب اجسام را چیزی به نام نیرو توجیه می‌کند، شتاب زاویه‌ای را می‌توان با «گشتاور» توجیه کرد. اگر نیروی F به یک ذره واقع در نقطه‌ی P وارد شود و موقعیت این ذره نسبت به مبدأ O در یک دستگاه مرجع با بردار r مشخص شود، گشتاور  وارد به این ذره نسبت به مبدأ O به‌صورت زیر تعریف می‌شود:gashtavar

یعنی، بردار گشتاور عمود بر صفحه‌ای است که از r و F تشکیل می‌شود وجهت آن از قاعده‌ی دست راست برای ضرب خارجی دو بردار حاصل می‌شود.

گشتاور کمیتی برداری است و دارای بعدgashtavar1 است. گشتاور ایجادشده توسط یک نیرو نه‌تنها به بزرگی و جهت نیرو بستگی دارد، که به نقطه‌ی وارد شدن نیرو نسبت به مبدأ، یعنی بردار r نیز وابسته است. بزرگی گشتاور، به‌طور بدیهی از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:gashtavar2

برای تعادل یک جسم، علاوه بر این‌که باید برآیند تمام نیروهای وارد بر آن صفر شود، برآیند تمام گشتاورهای وارد بر آن نیز باید صفر شود. در این آزمایش صفر شدن مجموع گشتاورها موردبررسی قرار می‌گیرد.

 

هدف آزمایش

  • بررسی گشتاور نیرو

 

 

نام تجهيزاتکد قطعهتعداد
  نیروسنج N 5  S0072  2
  اهرم گشتاور نیرو همراه با تکیه‏ گاه مربوطه  S0239  1
  پایه وزنه  S0115  2
  وزنه  gr 100  S0120  4
  وزنه  gr 50  S0119  4
  وزنه  gr 20  S0118  4
  وزنه  gr 10  S0117  2
  شیب‌سنج گشتاور نیرو همراه با بست مربوطه  S0235  4
  قلاب S شکل  S0165  4
  قلاب مهره S0168 3
  قلاب پیچ S0169 3
  دستک سوراخدار cm 30   S0236   2
  دستک سوراخدار cm 15  S0237  2
  نخ (متری) S0240 2.5
  داربست زمینی S0284  1

قطعات ارسالي با توجه به سفارش مشتري مي تواند متفاوت باشد و قطعات دستگاه بر اساس فاکتور صادر شده ارسال خواهند شد و ممکن است با ليست فوق متفاوت باشند.

  

 

تجهیزات پیشنهادی ندارد .

 

راهنمای کاربری

راهنمای نصب و راه اندازی

کاتالوگ

در صورت تفاوت نسخه خریداری شده با مستندات محصول ارایه شده دراین بخش ِجهت دریافت نسخه منطبق با محصول خریداری شده با شرکت تماس بگیرید. 

برآیندگیری گشتاورها

بررسی برآیند نیروها

قوانین نیروها

برآیند نیروهای هم راس

دستگاه تجزیه نیرو