امین فامیلی

تحصيلات:

كارشناسي، برق-دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی: