حمیده عبیری

تحصيلات:

كارشناسي؛ دانشگاه آزاد مشهد

سوابق اجرایی: