مجتبی قالیشویان

تحصيلات:

دانشجوی كارشناسي فیزیک؛ دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی: