مرتضی داودی

تحصيلات:

كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک؛ دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی: