نصیرا جلیلی

تحصيلات:

كارشناسي حسابداری؛ دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی: