رضا احمدی

تحصيلات:

كارشناسي مهندسی برق؛ دانشگاه بیرجند

سوابق اجرایی:

مدیر تولید و بخش کارگاه و بسته بندی در شرکت شرق آزما از سال 1385 تا کنون

ويرايش كتاب فيزيك شركت شرق آزما؛ تابستان 1386